AK ŞEMSEDDÎN

İstanbul'un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh'tir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî'nin neslindendir. Soyu, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'a ulaşır. Hacı Bayram-ı Velî'nin, ona; '"Beyaz (ak) bir insan olan Zeyd'den, insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin." demesi sebebiyle, "Akşemseddîn" lakabı verilmiştir. Saçının, sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle"Akşemseddîn" denildiği de rivâyet edilmiştir.

Bayezid Bistâmî (r.a)

ŞEMÂİLİ
Bayezîd-i Bistamî, sûreti itibarıyla Hz. Ebû Bekir (r.a)'a benzerdi. Uzunca boylu, zayıf bedenli, beyaz tenliydi. Seyrek ve ak sakallı, çukurca gözlü idi. "Sultânu'l-ârifin" diye anılırdı. Selman-ı Fârisî'nin memleketi olan İran 'dan yetişen yiğitlerdendir.
HAYATI

SEYYİD AHMED EL-RUFAİ

SEYYİD AHMED EL-RUFAİ HAZRETLERİNİN KEMALATI

 
Seyyid Ahmed El Rufai Hazretlerinin künye-i şerifleri Ebül Abbas'tır. Büyük ceddinden Rufaiye nisbet oluduğu için Rufai diye anılmıştır. Hazret-i Seyyidin menkibelerini yazan muteber kitaplarin kaydına göre Seyyid Hazretleri orta boylu, esmer çehreli, değirmi yüzlü idi. Sükut vaktinde ne kadar muhabbetli ise konuşurken, hitabette bulunurken de o kadar münbasitül-cemal bir mürşid-i sahibi kemal idi.

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628)

GÖNÜLLER SULTANI, CELVETÎ PİRİ Aziz Mahmud-ı Hüdâî(Üsküdârî) Kaddesallahu Sırrahulaziz
Cihan Pâdişâhlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat Sultanı 
 
 

 Osman Nuri TOPBAŞ
Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd'dur. "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri'nin neslinden olup, "seyyid"dir. Bunu ilâhîlerinin birinde:
Ceddim ü pîrim sultan
 Sensin yâ Resûlallâh
diyerek kendisi de ifâde eder.

DAVUD-I TAİ (K.S)

Örnek Hayatlar   Yusuf HALICI 
DAVUD-I TAİ (K.S) Davud-ı Tâî hazretleri aslen Horasanlı olup sekizinci yüzyılda yetişen evliyanın büyüklerindendir. Doğum tarihi bilinmemekle beraber 781 (H.165) senesinde Bağdat’ta vefat etmiştir. Kabri de oradadır.


 

Abone ol Piran