90 - İnsân-ı Kâmil Cili - Terzi Baba Şerhi - 03

Bu kitap ilede.
1 – Bölüm Zat,
2 - Bölüm İsim,
3 - Bölüm Sıfat, mertebe/bölümleri anlatılmaya çalışılacaktır.
İnşeallah ileriki zamanlarda bölüm, bölüm tamamı kitaplar halinde
sizlerin okuyabilmenize sunulacaktır. Bu ve benzeri kitapların İnsan
tefekkür ufkunda çok büyük hedefleri gösterdiği aşikârdır. Cenâb-ı
Hakk bu ve benzeri kitaplarda kendi hakikatlerini kendi bildirmesiyle
ve evvelâ Peygamber Efendimizin bizlelere aktarımı ve daha sonra da
büyüklerimizin bu günlere kadar bizler dahil günümüz insanına kadar

90 - İnsân-ı Kâmil Cili - Terzi Baba Şerhi - 02

Muhterem okuyucularım, sevgili kardeş ve evlâtlarımız. Uzun
zamandır sohbetlerini yaparak kayda aldığımız Abdülkerim Cîlî Hz. nin
gerçekten çök yüce hakikatleri bünyesinde bulunduran “İnsân-ı Kâmil”
isimli kitabının acizane şerhi bittikten epey zaman sonra, nihayet onun
da ses kasetlerinin kayda geçirme işlemleri de bittikten sonra, bu sahada
hizmeti geçen evlâtlarımıza teşekkür ederim sağ olsunlar.
Daha sonra kayda geçen bu ses kayıtlarının okuyucularımıza
sunulabilmesi için kitap haline dönüştürülmesi gerekiyordu vakti gelmiş

Sâliki Hakk'a götüren rehber İnsân-ı Kâmil

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

90 - İnsân-ı Kâmil Cili - Terzi Baba Şerhi - 01

15.02.2014 tarihinde Efendi Babamız Hacı Necdet Ardıç Uşşaki (kuddise sırruhû) hazretleri Kasımpaşa’daki dergâhta sohbete başlamadan önce şöyle buyurdu: “Bir Müslüman Abdülkerim Cîlî’nin İnsan-ı Kâmil’ini, Muhyiddin Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fusûsü’l-Hikem’ini, Hz. Mevlana’nın Mesnevi-i Şerif’ini okumadıkça gerçek manada Müslüman olamaz yani irfan ehli olamaz.”

İbrahim Hakkı Hazretleri'ne Göre İnsan-ı Kâmil

Mustafa YILMAZ - Yeni Ümit

Yetkin insan demek olan insan-ı kâmil; Allah’ın ef’âl, esmâ, sıfât,
hatta şuûnât-ı zâtiyesinin en parlak aynası demektir. “Mutlak zikir
kemaline masruftur.” esprisi açısından, insan-ı kâmil denince, ilk akla
gelen Hakikat-ı Muhammediye (s.a.s.)’dir. Sonra da diğer enbiya, gavs,
kutup ve derecelerine göre evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrebîn.. bu
konuda böyle bir farklılığı kabullenmek, Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha
açısından mahzursuz olduğu gibi, akla, mantığa, hiss-i selime de aykırı
eğildir.

İnsân'ın "Cem' Etme" Özelliği

İBN-İ ARABİ’NİN FUSUSUNDA ANAHTAR KAVRAMLAR
TOŞİHİKO İZUTSU
Çeviren: AHMET YÜKSEL ÖZEMRE
www.ozemre.com

ALEM-İ SAĞİR (Mikrokozmos) OLAN İNSAN (II)

İnsân'ın âlem temelindeki insâniyyeti, daha önce de görmüş olduğumuz gibi, onun cem' etme özelliği'ne (cem'iyyet'ine) dayanmaktadır. Âlem-i Sagîr olarak İnsân, âlemde bulunan bütün sıfatları nefsinde toplar. Bu bakımdan Hakk en mükemmel biçimde İnsân'da tecellî eder.

Allah'ın Halîfesi

İBN-İ ARABİ’NİN FUSUSUNDA ANAHTAR KAVRAMLAR
TOŞİHİKO İZUTSU
Çeviren: AHMET YÜKSEL ÖZEMRE
www.ozemre.com

ALEM-İ SAĞİR (Mikrokozmos) OLAN İNSAN (III)

İnsân-ı Kâmil Hakk'ın Yeryüzü'ndeki ya da Varlık âlemindeki Halîfesi'dir. Bir münâsetle daha önce de bu kavrama değinilmişti. Bu alt-bölüm bu meselenin daha ayrıntılı ve daha yoğun bir biçimde incelenmesine tahsîs edilmiştir.

Abone ol İnsan-ı Kamil