MEVLÂNA’NIN RUBÂİLERİ

1

Yabancı bellemeyin, ben de bu eldenim.

Sizin Diyarınızda kendi ocağımı aramaktayım.

Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim.

Hintçe söylüyorum amma aslım Türk’tür.

2

Bizim kafilemiz aşk ile adem diyarından yola çıktı.

Gecemiz bitmeyen visalin şarabından içip aydınlandı.

O şarap bizim mezhebimizce haram değildir.

Ondan tatmış olan dudağımız, adem sabahına kadar kurumayacaktır.

3

Başımı koyduğum her yerde secde edilen O’dur.

Dört köşe ve altı bucakta tapılan, hep O’dur

İkrâm sahibi zâtlar Hak-perest ve geriye kalan insan fertleri ise kendini-perest

Mevlânâ (r.a.) buyurmuşlardır:
Tercüme:  
  Her kim ki eleste kapılmıştır 
  Tâ ahd-i “eles”ten o mesttir 
  Bağlanmış ayağı derd evinde 
  Can vermek için küşâde-desttir 
  Kendinden o fânî Dost’la bâkî 
  Hayret ki, o yoktur ve vardır 
  Bu zümredir ancak ehl-i tevhîd 
  Gerisi cihanda kendini-peresttir

Kim nefsine ârif olursa...

"Kim nefsine ârif olursa..." Benim nefsime kim ârif oldu? Emr, haberdâr-lık için istenilmiştir; yoksa helâkı kabûl edici olan mâdene ârif olunması için değil. “Küllü şey’in hâlikun” ya’nî "Her şey helâk olucudur" ile “illâ vechehu” (Kasas, 28/88) ya’nî "O'nun Zât'ından başka” hiçbir diğerine orantı kabûl eder mi? Ya’nî sonradan olmuş helâk olucu olan şeyin ârif olması ile ka-dîm olanın ârif olması arasında ne nisbet vardır? Ey göz, sende güneşten bir nûr vardır.

Hz. MEVLÂNA'dan ÖZLÜ SÖZLER

Sevgide güneş gibi ol,
dostluk ve kardeşlikte
 akarsu gibi ol,
hataları örtmede gece gibi ol,
 tevazuda toprak gibi ol,
öfkede ölü gibi ol,
 her ne olursan ol,
 ya olduğun gibi görün,
ya göründügün gibi ol.
  Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
 Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
  Eşekten şeker esirgenmez ama eşek
 yaratılışı bakımından otu beğenir.
  Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
  Leş, bize göre rezildir ama, domuza,
 köpeğe şekerdir, helvadır.

Hz. MEVLÂNA'nın DİLİNDEN DUA

Yâ Rabbî!
 Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.
Yâ Rabbî!
 Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
 O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.
Yâ Rabbî!
 Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.
Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!

Abone ol Hazreti Mevlana