ASHAB- KİRAM

Peygamber Müezzini Hz.Bilal Habeşî

Peygamber Müezzini Hz.Bilal Habeşî
 Zühdü MERCAN/yeni ümit 
Hz. Ömer (ra), bir gün ashab-ı kiram’dan bazıları ile otururken şöyle buyurur: "Hz. Ebu Bekir Efendimiz; Hz. Bilal Efendimiz’i âzâd etmiştir." [Hâkim, Müstedrek:, 3/283]. Hz. Ömer gibi, dost düşman herkesin bildiği bu dev kâmetin ‘efendimiz’ dediği Hz. Bilâl kimdir? Müslümanların hemen hepsinin adını duyduğu bu kutlu sahabiyi biraz daha yakından tanımaya çalışalım.
Kimliği

Risalet Sohbetinin Tesirinden Dolayı Sahabeler Geçilemezler

Risalet Sohbetinin Tesirinden Dolayı Sahabeler Geçilemezler Evet, Rasulüllahın kendileri ile sohbet etmesi noktasından onlara yetişilemez. Çünkü Rasulullahın (SAV) nübüvvet sohbeti, nebi olmayan hiç kimsede bulunmayan bir özellik taşır. Rasulüllahın sohbeti bir iksirdir. Bir dakika o sohbeti dinleyen ona mazhar olan bir kimse, o iksirle değişir. ( Bk. Tefsîrul-Kurânil-Azîm, IV, 305; Hayatus-Sahâbe III, 141, 279, 281, 282 (Nitekim Rasulüllah (SAV) iyi kimseyi misk satana benzetmiş, kişinin dostunun dini üzerinde olduğunu belirtmiştir.

EYÜP İLÇESİ’NE ADINI VEREN EBÛ EYYUB EL-ENSÂRÎ (Ö.52/672) KİMDİR?

Medineli müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber'i evinde misafir eden sahâbî. Bütün Müslümanlar Rasûlullah'ı kendi evlerinde misafir etmek istiyordu. Bunun üzerine Rasûlullah devesini serbest bıraktı. Kusva adlı bu deve Ebû Eyyûb'un evinin önünde çöktü. Ebû Eyyûb'un evinde yedi ay kalan Rasûlullah'a Medine'de mihmandarlık yapan Ebû Eyyûb, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün gazvelerde Rasûlullah'ın yanında İslâm cihad hareketlerine katılmıştır. Rasûlullah'ın vefâtından sonra da bütün gazâlarda yer almıştır. Hz.

EBU EYYÜB EL ENSARİ (R.A) NESEBİ ŞERiFLERİ

Gerek Rumelinde, gerekse Anadoluda ve hatta, bütün Asyada medfun bulunan islam büyüklerinin ölüleri arasında Allah, tealanın sevgili kullanndan ve Peygamber efendimizin kiymetli ashabından ve merkezeden en uzak bir mesafede, en son vefat etmiş bir sahabe olan (Ebu Eyyüb el ensari hazreti Halid)dir. Siyer müelliflerine göre, söhreti (Ebu Eyyüb el ensari Hazreci ve Akabi'dir). Ebu Eyüb el ensfuinin asil ismi Halid bin Zeyd bin Küleyb'dir.

Hz. Ebû Bekir Sıddîk

"Güneş, peygamberler hariç,
 Ebû Bekir'den daha faziletli bir insan
 üzerine doğup batmamıştır."
Allah Rasülü (s.a.) buyurur:

İSTANBUL'DA BULUNAN SAHABÎLER

Örnek Hayatlar   Yusuf HALICI  
    

ASHAB-I SUFFA

Kıble, henüz Kâbe tarafına çevrilmeden önce idi. Mescid-i Nebevî’nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” ismi verildi.
 Mescid-i Şerifin Suffasında kalan bu Sahabîlerin, Medine’de, ne meskenleri, ne de aşiret ve akrabaları, hiç bir şeyleri yoktu. Âileden uzak, dünya meşgale ve gâilesinden âzâde ve tam mânâsı ile feragatkâr bir hayata sahib idiler. Kur’an ilmi tahsil eder, Resûl-i Ekrem Efendimizin va’z ve derslerini dinleyerek istifâde ederlerdi. Ekseriya, oruçlu bulunurlardı.

ASHAB- KİRAM beslemesine abone olun.