Kelime-i Tevhid

 

 

 “lâ ilâhe illâ allah”

 

 

Sevadı Azam                                  a’ma’iyyet            Zatül Baht

 

                                                         tecellisi

Hüvviyet - Beytullah - Alemler                                  ahad’iyyet      inniy’ yet – ene iyyet        

                                                                                          Kur’an ve İnsan

kelimesi                                          tecellisi

“lâ ilâhe illâ allah”                       uluh’iyyet             zuhur edici peygamberi

“la ma’bude illâ allah”                vahid’iyyet           Muhammed Habibullah SAV

                                                         (zat)

                                                                                         

kelimesi                                          tecellisi

“la mevsufe illâ allah”                 rahman’iyyet      zuhur edici peygamberi

“la mevsufe illa rahman”            (sıfat)                      İsebni Meryem Rasullüllah

                                                                                          İsa Ruhullah

 

kelimesi                                          tecellisi

“la mevcude illâ allah”                rubub’iyyet          zuhur edici peygamberi

“la mevcude iller rab”                 (esma)                     Musa-ı Kelim Rasullüllah

                                                                                          Musa Kelimullah

 

kelimesi                                          tecellisi

“la faile illâ allah”                        melik’iyyet           zuhur edici peygamberi

“la faile illel melikül mübin”    (ef’al)                       Halil İbrahim Rasullüllah

                                                                                          İbrahim Halilullah

 

kelimesi                                          tecellisi

“la ene illâ allah”                          beşer’iyyet           zuhur edici peygamberi

ó©y뢉 ¤å¡ß ¡éî©Ï ¢o¤‚ 1 ã ë    (ene - benlik)         Adem Rasullüllah

“ve nefahtü fiyhi min ruhî”                                        Adem Safiyullah        

“ve ona ruhumdan üfledim” (38/72)                             

 

“lâ ilâhe illâllah”

“lâ mevsufe iller rahmanir rahiym”

“lâ mevcude illâllahur rabbül alemiyn”

“lâ faile illâllahül melikül mübiyn”

“lâ ene illâ allahüz zahiru vel batın”

Yukarıdan aşağı “nüzül” batın ilmi olarak gelen bu tevhid mertebelerin, gerçek haliyle bu defa aşağıdan yukarıya “uruc” doğru tahakkuk halinde zuhurları için yaşanması gerekmekteydi. Böylece yukarıdan aşağıya son fakat aşağıdan yukarıya ilk olarak batının (gizlinin) zahire (açığa) çıkması Adem “Adem-i mana” ile başlamıştır.

 

O güne kadar zahir tecellisi tamamlanmış, alemler ortaya gelmiş, onda ve ondan sonraları Hz. Rasullüllaha kadar devam eden bir seyr içerisinde de batın tecellisi “Mirac” hakikati ile ilmi ve ayni olmak üzere iki yönden tamamlanmıştır.

 

12-09-2001

Medine-i Münevvere

 

Kelime-i Tevhid, Yüce zatın kendi kendini, kendinde kendine izahıdır.

Kelime-i Tevhid, Ahaddiyyetin kendini toplu olarak bütün mertebeleri ile izahıdır.

Kelime-i Tevhid, Ahadiyyet ve abdiyyet mertebelerinin izahıdır.

Kelime-i Tevhid, Zat, sıfat, esma ve ef’al mertebelerinin izahıdır.

Kelime-i Tevhid, Şeriat, tarikat, hakikat, marifet mertebelerinin de  izahıdır.