Muhammed Hazmi

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

Hakikat’ul Ahdiyyetil Ahmedinin Hu’sunun Gülü  Necdet’in Vahdetinin Kesretine, yetiştin Yetmişikinde Ey İnsan-ı Kamil.

Zatı,Furkanı, Hakikati Marifet-i  Nefsinde  Cemal ve Celal  Eli İle Sıfat-ı İlahi İle Tevhid  Eyledin.

Hakikat-i Muhammediyenin Elif, Lam, Mim’inden Habirsin, Kabedir Gönül  Alemin, Vahdetin Nur-i Muhammedisi’nin Hakikat-i Muhammedisinin Teknesini Çekersin Yıldız ve Ayın ile…

Hakk’ın Sakisi, Sahiptir Tevhid Atına, Hakikati Muhammedinin Vahdetinin Yakin İnsan-ı Kamil Nayisini Bil?

Hakikat-i Muhammedin’in İzinin Ahmedisin, Hu’nun Uluhiyetinin işi Necdet Müjden eline gönderilsin.

Yokluğun Ahın’ın Eniyetinde, Kul huvallahu Ahad’sın,

Zatın’ın Rububiyyetinin Hür Faaliyeti, Nefsinin Özü Ruhuna erdi.

Hürlüğün Sahibi, Hüviyyet Toprağının Hakikat-i İlahi suyunun  Benliğinin, Arzu ve isteği Nefsinde, Aklında Vahdete Erdi.

Hu’nun uluhiyeti Ahad İfşa olundu İnsanlara Memhet Hazmi’nin Vahdetinde .

Hakikat-i İlahiyyin Eninneyitinin, Hakikati Muhammedi 18000 Alemin kesretinin Vahdetini çıplaklığıyla açtın özün gayriyetinde dürüldü , Hakikatul Ahdiyyetul Ahmediyyenin Husu’nun eri ,

Eniyeti, İnsan Rahman, Rahime, Tevhidin Uluhiyyet-i Telkinin, Nur-i Muhammedi dünyanın sırrı,

Kullu hu Vallahu oldu, Muhammedi Şekilan, Hu Muhammed S.A.V Gizli Sırrı Ayan beyan,

Hakikati İlahi Teknesi, her defa Nuru Muhammedi Teknesinde göründü,

Hu Rahman Ahad esmanın sırrı Hu Uluhiyet ateşi çiçeklerin tomurcukları oldu. 

Rahman Rahim İnsan-ı Kamilin Sırrı Muhammede Hu Uluhiyyet Ateşin oldun, Hakikati İlahi Güneşini Nur-i Muhammedisinin  ışığını  bize yansıtır.

Hakati Muhammedi’nin manası, Nuru Muhammedi olarak her mertebeden zuhurda gayriyette dürüldü.

Hakitati Muhammedin birisi Ahad olan olan Ahmed birisi Hz. Muhammed S.A.V.

Hakati Muhammedi’nin manası, Nuru Muhammedi olarak her mertebeden zuhurda gayriyette dürüldü, Necdet Uşşakiden çıktı nice Nur-i Muhammedi Mana…

Hakikati Muhammedi, Ahad olan Ahmed de sıralıdır, Hüviyeti Tevhidi Efal ile Hazreti Şahadette Hayy ile Nuru Muhammedi nin her mekanda ışkından  görünmez oldu.

Hu’nun nice manaları Nur-i Muhammedinin gayriyetinin ayniyetinde izlidir.  Necdet Uşşakiden yayılır Elif’in nice gizli manaları..

Hakikat-i Muhammediyyeyinin Ah’ını nidasının Hu’sunu özünde bulandır. Ayniyet-i ile Anda Adem-i Ma’nâsı açıklanmış  olarak Hakikati ilahi deryasında seyirdedir.

Hakikat-i Muhammedinin Eniyyet ve Uluhiyyetinin Hakikati, Hu’nun Nurunun sıfatlarının celal cemal delili ile hayallenir.

Hakikat-i ilahi deryasının, Rahman, Rahim sırrınını eniyyetine erene er kamil diye nida edilir.

Hakikat-i Muhammedi Hu…. Hakikati  Ahadiyyet’ul Ahmediyyedin   Kul hu Vallâhu Ahadıdır.

Hu’nun uluhiyyeti, Hüviyyetinde ve Eniyyetinde iki olur, Rahman Rahiminde , Elif, Lam, Mim olan İnsan-ı Kamilin Uluhiyetini över.

Eşrefi Mahlukluğun tahakkuku Hu’nun Rububiyyetidir ki, Hakikatin kafının şefaati, eridir insan,

 Hakik’i sevgilinin gayriyetinin vahdetinin sıfatlarını  bizde İnsan, göresin,

 Ahmedin, Uluhiyyetine eren, Sen olmasaydın alemleri halketmezdim’e  erendir, Muhammed A.S Tevhidi’ni açandır Veliyi Mutlak,

 Hakikat’il Ahmediyyenin Ahadında ki Ahmedi aç da gör, Ahad olan Ahmedin Nurunun kabına bir bak..

 Uluhiyyetin Vahdeti Rahman ile Gayriyette Ahmed ile, Açılır Hüve, Hu Uluhiyyet eri, Gayriyette Hakk Ahmed ile…

 Uluhiyyetin Tevhid Sancağını açtı iltifat eylemez ha, Samed olan Ehadiyyet-Uluhiyyet-Muhammediyet’inde Ahmedin Uluhiyyet kal’âsinde …

 Hüviyyet Batının Yokluğuna Rahman Acaip haller ile yükseltilir, Artmaz Ahmedin Selam’ının örtüsüne Nefsaniyyeti ile perde olanın Hüviyyeti,

 Hakikat-i İlahiyye deryasının sırrını eniyyeti bilendir, Muhammedin Zatının  Kapısının Babasıdır Hacı Necdet Uşşaki… 

 Ayniyyetir An, Muhammed A.S Murad’ına, Hakikati Muhammediden, Hu derdi.

 Hu’nun Hakikat-i Muhammedisinin entarisine, LA’nın  yokluk aynasından bakan anlar, Ahmedi Hakk gayriyette ördü. 

 Hakikat Deryasının ısrarıdır, Zatına Hakikati Muhammed’inin Nuru Aynasına Hu doldu, Hüve’sinin Teklik eli Nuru Muhammedi..

Hüviyyetin Hakikati Muhammediden Şeniyette,  Şüphem yoktur Hâkikat’ul Ahdiyyet’ul Ahmediyeden, Akl-ı Külle Nefs-i Külle, Nuru Muhammedi ile Arif olup bilen sensin.

 Özün yel, Ahmedin gönlünün eli, Kürke yele, Allah daim hım,hım..

 Miracın Sırrı tevhid ile açılır, Hakikati Muhammedi’nin  Zaman Namazındayım,

 Hakikat’i Muhammedinin Cemal ve Celaliyle iki kanat birlenir, Hakka Uluhiyyet, Rububiyyet, Abdiyyet üçüyle uçulur..

 Tevhidin Vahdetinin, Hüviyyeti Eniyyetine, Hu Rahman İnsan-ı Kamil Sahip Hakikati Muhammedin Uluhiyyeti cümle 18000 bir aleme Rububiyetiyle açılır.

 Hu Rahman Vahid Zatı Nur-u Muhammedinin vahidiyyet sahasında Rahaman Rahimin, İlim, İrfan, Hakikat, Marifet dört bit olur vahdeti Elif, Lam, Mim, Ra’nın..

 Hu Gülünün önü hayal dolu, Hayalini o Zat olan Rahman’ın Nuru Muhammedi’sinin Narında Yak

Sevgilinin kapısı, Hâkikat’ul Ahmediyye yi nida eden, Sabreden Ahad Can’ın Nurunun özünü bulursa bir can,

 Necdet Uşşaki Hu, Rububiyyetin delilisin sen, özün ayn’iyettir alemde, Nuru Muhammmedi’nin Elif, Lam, Mim’i, Rahmanidir, Bizim Necdet Uşşakinin canları,

 Necdet Uşşaki’nin özünün cananı bulan, Necdet Uşşaki’nin Garyriyetin ayniyetinde özü bizim ile, 

 Gayriyetin Ayniyetinde Uluhiyet görünür Sevgilsidir Mevla olan Muhammed evla,

 18000 alemi temiz gören, İnsan-ı kamil ile örmez arasına alemde gayriyet,

 Vahdeti rehberdir bize, Cümle vücudu sevgilinin aleminden görünür.

 18000 alem eniyyeti Hu Uluhiyyetin Rububiyyeti olur, Sen Uluhiyyeti açansın Hâkikat’ul Ahadiyyetinin Nur-i Muhammedi yolusun,

 Uluhiyetin Vahdeti eser Nur-i Muhamedi ile Hakikat’ul Ahadiyyet’ul Ahmediyye, Gayriyette Hu’nun yari riyad. 

 Hakikati ilahi güneşinin benliği, İnsan-ı Kamil Ahmed Nuru Muhammed-i ile alemde, Rububiyyetin Başı Hakikat-i Muhammedi idi Gönül-i dil.

 Gayriyetin delili eleme sahip değildi, Hüviyyetin 18000 aleminin eniyyetinin gülünün gönlüne hiç dedikodu gelmezdi.

 Hüvenin Gayriyet elinin ipi İnsanın, Hakikati Muhammedi’nin Gayriyette eserelerini zatım ile ördüm, 

 İnsan-ı Kamil Ahmedin uluhiyet ud’unun işi, celal-i aman bir Ah…..

 Muhammed Hazminin eli  Kul Hu gülünün kokusu idi.

 Gönül gülü çıplak, senin fesin, gayriyetin baharını tattı..

 Nusret’in Muhabbeti Vahdet deryasına derk olundu, Hakikat-i Muhammedi Allah, Allah nidası ile dalgalandı..

 Kul Hu Muhammed S.A.V, Kul Hu Muhammed S.A.V,  Uluhiyyet izzetimi tarttı.

 Rehberidir fahrin ile Vahdeti’nin Necdet Ardıç Uşşaki, Elfi, Elfi harflere Nur-i Muhammedi ile üfler..

 Eniyyetin Celal-i, takiptedir katip kurbiyettekilere,

 Kul Hu okudum, eniyyetimi tararken, Muhammed’in S.A.V, Hakikat kapsının Fettahı Ali Aslanının yelesiyim dikkat,

 Nefsini un etmiş, bezl etmiş, Hakikat-i Muhammedin elli tevhidine müşahid,

 Tevhid-i açarak, Nuru Muhammedi yeleğim ile faailyetim,

 Açsın sinenin uluhiyetini, kıskandırsın Ahmedin gül kokulu zatının terini, Hakikati Muhammedin’in evi Allah,

 Necdet Uşşaki, Üç udun, Gayriyetin ayniyetinde İsa Mesih, İnsan-ı Kamil senin Rad’ın,

 Eniyyetin Tevhid pazarı, Vadtetin Uluhiyyet eli, Nur-i Muhammedi rehberin, hu uluhiyet işin,

 İfşa olsun ikilikte nimetlerin, Ahmed-i Muhtar.

 Nur-i muhammedin çıplaklığında süz özünü, sözünde Necdet Uşaki’nin ayn’ının özü işin olsun,

 Hakikat-i Muhammedi ile oturanın damı, Gönlünün hu eli, gariyetin uluhiyetinin sinesin,

 Hu’nun Hakikat-i Muhammedi evinde, Vahdet şarabı İnsanın Uluhiyyeti içilsin..

 Nur-i Muhammedi’nin ehl-i dertlilerin gönülerinin erisin, Sen sevilen ol her daim Ahmed..

 İki İnsan-ı Kamilde, Nur-i Muhammedi, Kul Hu’yu oku İnsan olasın..

 Necdet Uşşaki, Özün hu olduğu için, Vallahu zatı’n rıza kapısı,

 Eniyyetin Hakkın rızasıdır İnsan-ı Kamil Nur-i Muhammedi’de, Hakikat-i Muhammedinin tahakkunu bul.

 Rahman’ın ziyasının özünü İnsan-ı Kamil’in anında bulandır, rağbet edilen garip.

 Kayyum’un adımındayım, Kamer evinin yokluğunda devrediyor, 41 selam..

Arzuhalim hu, kalbimin bal eli, 18000 aleminde çokça hatıram,

 Hakikat sen Azim, 13 eyler, Hakikat-i İlahi Güneşinin duhâ eli.

 Sekiz cennet vahdet mecmul’ün hu olur Allah daim..

 Hakikati İlahi Güneşinin ziyası, Ahmed’in eniyyetinin alkışı çıplağıyla ne diyor?,

 Ahmedin tahakkunu hisset ikiliğin bari’sinden gözetir ziyasıyla,

 Muhammed’in S.A.V Necm yıldızı gayriyetin özü, Hakikat-i İlahi güneşi Nur-i Muhammedi yolda bâri ile tasvir eden rehberdir.

 Muhammed S.A.V sevgilisi kutlu İnsanın temiz hakikatin tahakkuku Vahdeti Rahman’ın dostu,

 Hakikat-i ilahi suyunun yokluğundan suâl eden, Nur-i  Muhhamediyye erenlere eyil gel, 41 Selam eyle,

 Hakikat balını kalbimde sakları, Hu’nun Uluhiyyet Nur’una sarıl madum,

 Hakikat deryasının Necm-i, Necdet Uşşaki fakirin can-ı cananıdır.

 Bizim kutluluğumuzu arza yele eyledim, Razıdır, Nuru Muhammedi’nin Nuru,

 Nur-i Muhammedi’nin tam hatmeyledim Ahmed, Ziyanı ademin yokluk kalemi yazamadı.

 Rahman Ahmed’in elinin Nuru, Vahhdet  Ridan Ahmed, 41 Necmin başıdır, Necdet Ardıç Uşşaki,

 

El-Fakir Murat CAĞALOĞLU UŞŞAKİ 

08-12-2011