LÂ İLâHE İLLÂ ALLAH

LÂ İLÂHE İLLÂ ALLAH

Muazzam kelime Tevhidi,
Direğin dibinde şahidi,
Tefekkür ederdi Allâhı,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zat mertebesi,
İslamiyetin bilinmesi,
Yeni inciler bulunması,
La ilahe illa Allâh.

İlahi hakikatin bünyesi,
Resülullahın künyesi,
İslam beş şarttır diyesi,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zatın özü kelime,
Deryada yüzer keyfime,
Yavaş gezmekte neyime,
La ilahe illa Allâh.

Muhammed dir Habibullah,
Meryem bin İsa Ruhullah,
Musa da Kelimulllah,
La ilahe illa Allâh.

İbrahim Halilullah,
Adem oldu Safiyullah,
Kıyamet yakîn Hayy Allâh,
La ilahe illa Allâh.

La faile illa Allâh,
La mevcude illa Allâh,
La mevsufe illa Allâh,
La ilahe illa Allâh.

Amaiyetten, Ahadiyete,
Ahadiyetten, Vahidiyete,
Vahidiyetten, Rahmaniyete,
La ilahe illa Allâh.

 

Rahmaniyetten, Rububiyete,
Rububiyetten, Melikiyete,
Malikiyette, Şehadette,
La ilahe illa Allâh.

La efali alemindir,
İlahe esma alemindir,
İlla sıfat alemindir,
Allah zat alemindir.

Ahadiyet zatın tecellisi,
Vahidiyet sıfat tecellisi,
Rububiyet esma tecellisi,
La ilahe illa Allâh.

Melikiyet efal tecellisi,
Âdem Rahman tecellisi,
Havva Rahim tecellisi,
La ilahe illa Allâh.

Tevhid lafız içinde cem,
Alemleri edince cem,
Manalar pişiren tencerem,
La ilahe illa Allâh.

Musa'nın lakabı kelime,
İsa, Meryeme müjde kelime,
Muhammed Cevami'ul kelime,
La ilahe illa Allâh.

İsimleri Âdemiyeti,
İmtihanı İbrahimiyeti,
Konuşması Museviyyeti,
La ilahe illa Allâh.

Kelimetullah İseviyet,
Kelimullah Kur'ân Zatiyet,
Geldi sana ebediyet,
La ilahe illa Allâh.

Üstedir İhlâs suresi,
Alttadır Fâtiha suresi,
Terasta Al'el Arşisteva,
La ilahe illa Allâh.

Kabe zuhur mahalli olan,
Latif bir esintiyle dolan,
Bulutla amaiyet şu an,
La ilahe illa Allâh.

Siyah örtü neyi örter,
Hakikati bülbül öter,
Tevhid gülşeni setreter,
La ilahe illa Allâh.

Eşyada Hakk'ın kitabı,
Vatanları seyr hitabı,
Soyundu sahibi kabı,
La ilahe illa Allâh.

Sağdan gelenler marifet,
Soldan gelenler şeriat,
Çatıda ise Rahmaniyet,
La ilahe illa Allâh.

Noksan sıfatlardan uzaktır,
Hamd Allâh'a mahsustur,
Başka hiç bir ilah yoktur,
La ilahe illa Allâh.

İbrahim ayak izine uy,
Hakka mirac etmek duy,
Duygusallığın oldu huy,
La ilahe illa Allâh.

Beytullah geçici puthane,
Mescid-i Aksa ibadethane,
Bekler Kabeye döne,
La ilahe illa Allâh.

Yüzünü çevir kabeye,
Hakikatle sözleşmeye,
Fatiha başlar söylemeye,
La ilahe illa Allâh.

İslam O'nun tek dinidir,
Her bir peygamber Velidir,
Bir ilah öğretmenleridir,
La ilahe illa Allâh.

Âdem olmanın yolunu ara,
Hayal cennetinden bak ara,
Beden arzına in ara,
La ilahe illa Allâh.

Ahadiyet tutan Elif,
On iki noktadır Elif,
Bir de batını var Elif,
La ilahe illa Allâh.

Hz. Resülulahı bilmesi,
On üç rakam şifresi,
Vardır kabeye inmesi,
La ilahe illa Allâh.

Muhammeden Reülullâh,
Süzülüp aşağı inen,
O nurlu sütunu bilen,
La ilahe illa Allâh.

Zat, Sıfat, Esma, Ef'al,
Mana hazinesi gel al,
O tevhid deryasına dal,
La ilahe illa Allâh.

"Hu" hüviyeti mutlaka,
"Elif"i bulun mutlaka,
Oku "Ah" dersin mutlaka,
La ilahe illa Allâh.

Lam oluştu "Hu" için,
"Elif"inde Hakkı için,
İlah oldu bildim için,
La ilahe illa Allâh.

İlah yoktur kendinde,
Zuhuru gizler kendinde,
İlk nehiy budur kendinde,
La ilahe illa Allâh.

Mutlak ilah vasıf verdi,
Kendini aleme serdi,
Mevcudattan Allâh dedi,
La ilahe illa Allâh.

"Şedd" edince şiddetini,
Gizli "Elif" muhabbetini,
"Hu" Mevcut hüviyetini,
La ilahe illa Allâh.

Sıfat mertebesi illa,
Öncesi "Lam Elif" illa,
Nasara kaldınız illa
La ilahe illa Allâh.

Esma'ül hüsna ilahe,
İsim manası ilahe,
Terbiye eder ilahe,
La ilahe illa Allâh.

Ef'ali hayali aslı yok,
Şeytan gösterir varı yok,
Görüyorum ya nasıl yok?
La ilahe illa Allâh.

Zat-ı Mutlak Amaiyette,
Resmi nede vasfı yoktu,
Öz Hakikatinden ibaretti,
La ilahe illa Allâh.

Yüce zatın tecellisi,
İsim ne de sıfat geçesi,
Tesir sahası neresi,
La ilahe illa Allâh.

Hüviyeti iniyyeti,
Beytullah ve alemiyeti,
Kur'ân ve insaniyeti,
La ilahe illa Allâh.

Koruması uluhiyeti,
Vahidiyet teceliyeti,
Zat sıfat, sıfat zatiyeti,
La ilahe illa Allâh.

Ümm'ül kitap ana kitap,
Allâh lafzı ile hitap,
Hayretten düştüm bitap,
La ilahe illa Allâh.

Rahmaniyet gerçek yüzü,
Her vecihde bir yüzü,
Sende vardır bir yüzü,
La ilahe illa Allâh.

Rububiyet isim zuhuru,
İlahe olur huzuru,
Nerde bulunur hızırı?
La ilahe illa Allâh.

Melikiyet faaliyeti,
İsim oldu halkiyeti,
Âdem aslı safiyeti,
La ilahe illa Allâh.

Kur'an Zat'ında Allâh'ça,
Furkan mertebesi Hakk'ça,
Kitab'ül Mübin Rabb'ça,
La ilahe illa Allâh.

İmam'ül Mübin A!rap'ça,
Ara aslını bul safça,
Değerin anlarsın kaça,
La ilahe illa Allâh.

Hak tarafından dört tercüme,
Toplar O'nu Cem'ül Cem'e,
Fetih kapısı belleme,
La ilahe illa Allâh.

İslam dini tevhid dini,
Keserata düşmeyeni,
Rahmanın olur gelini,
La ilahe illa Allâh.

Beşer tercümesi ile,
Söylenen kelamı ile,
Batına ulaşamaz bile,
La ilahe illa Allâh.

Mana harflerden elbise,
Uygun eşiyle birleşse,
Kanat çırpmaya başlasa,
La ilahe illa Allâh.

Kulak kafesine girse,
Gönül tevhidiyle birse,
Kadir gecesi oldu bilse,
La ilahe illa Allâh.

Necdet'ten okudum tevhid,
Bir bir anlattığı tevhid,
Murat sözün oldu tevhid,
La ilahe illa Allâh.

El-Fakir Murat CAĞALOĞLU

03-01-2013