Resülullah

Bu  âlem  buldu  nûrunla   bidâyet  yâ  Resûlallah
Yine  sende   bulur  âlem   nihayet   yâ Resûlallah

Sana tâzim için gönderdi cebrâil-i emini Hâkk
Seni dergâhına Hâkk etti dâvet  yâ Resûlallah

Şeb-i  mi-râc  hususi bir tecellidir sana  yoksa
Bütün ânın senin mi-râc-ı izzet yâ Resûlallah

Seni gören görür Hakkı ki sen mir-atı Rahmânsın
Cemâl-i zatını görmek ne devlet yâ Resûlallah

Senin hâk-i ıtırnâkin  tefahür  eyler   eflâke
Harem-i hazretindir arz-ı cennet yâ Resûlallah

Günahkârım huzurunda beni affeyle sultanım
Ki sensin âleme hüccet-i Rahman yâ Resûlallah

Der-i devlet divanında boynun bükmüş niyâz eyler
Kulun Hazmi diler senden şefâât  yâ  Resûlallah

              Hazmi TURA