Gönül

Aks ider pertev-i dil-dâr gönülden gönüle
Şevk virir sohbet-i ebrâr gönülden gönüle

Sem'â isâl olunur nefha-i sırr-ı tevhid
Bir nefesle dolar esrâr gönülden gönüle

Cilve-gerdir dilini zikr ile tenvir edene
Nazar-ı Ahmed-i Muhtar gönülden gönüle

Kufl-ı tevhid ile feth olsa maâni genci
Saçılır lü'lü-i şeh-var gönülden gönüle

Dest-i sâki-i ecel sunsa"sakahum" câmın
Dökülür bâde-i şerşâr gönülden gönüle

"Men araf"dersini bi-savt u hurûf u elfâz
Okudular hâce-i esrâr gönülden gönüle

Hayra çeşmân göremez tal'at-ı yârı aslâ
Münceli cilve-i didâr gönülden gönüle

Kalb-i abd üzre kurar bârgeh-i saltanatı
Hükmeder Hazret-i Hünkâr gönülden gönüle

Giremez  cümle ki vasla ebed-i bigâne
Onda mahrem bulunur yâr gönülden gönüle

Ab-ı tevhid ile dil ravzası olsa sir-âb
Açılır lâ-yuad- ezhâr gönülden gönüle

"Ve nefhatu" demi kim Adem'e rûh-efzâdır (Hicr 29)
Nefh iderler onu ahrâr gönülden gönüle

Sırr-ı hubb-ı ezeli ber heme eşyâ sârist
Oldu bu nükte pedidâr gönülden gönüle

Hazmi’ya huzme-i şemse dilini mir'ât et
Rû-nümâ olsa ruh-ı yâr gönülden gönüle


HAZMİ TURA