İlahi Aşk

Ey gonce-i ba safâ ey vird-i handânım yetiş
Bûyin senin derde devâ ey derde dermânım yetiş

Dolmuş gözüm gönlüm senin aşkınla ey nazlı güzel
Sensiz cihânı neylerim ey munis-i cânım  yetiş

İçtim gözünden bir kadeh aşkın şarâbın mest olup
Ayılmazam ta haşra dek ey çeşm-i mestânım yetiş

Ey tuti-i sükker dehân nutkun verir bu cisme cân
Kurban yolunda baş-u cân ey mah-ı tâbânım yetiş

Nur-u Cemâl-in şem-ine pervâne veş yandı gönül
Aşkından ayırma beni  ey Şems-i  tâbinim  yetiş

Dil bülbülü feryâd eder ağlar durur şâm-u  seher
Bekler o cânândan haber ey cânı cânânım yetiş

Ey gonce-i bağ-ı emel ey hüsn-ü anı  bi  bedel
Ey Hazmi’nin Leylası gel sultanım hubbanım yetiş

HAZMİ TURA