İlahi Aşk

Cezbe-i aşk-ı Hûda kim şule-i cândır bize
Lâ-mekândan nâzilolmuş dilde mihmândır bize

Bâdiye pey-ma-i aşkız hanumândan geçmişiz
Yeke tâ-key vâhdetiz bu arsa  meydândır  bize

Hüsn-ü mutlak aşığıyız her ne kim manzûrumuz
Pertev-i nur-u Hudâdır Veche Rahmândır bize

Zâhida her zerrede bir şems-i tâbân gizlidir
Sureta her gördüğün  katre  ummândır   bize

Sırr-ı mirâcı hakikat her zamanda cilve-gâh
Kabe-kavseyn ev-ednası dünyadan nümâyandır  bize

Biz kemer-bendi  tevellâ ve teberrâ olmuşuz
Hamse-i âli-abanın hûbbu  imândır bize

Yok hücum-i leşker-i gamdan cihânda bâkimiz
Pir Hüsameddin Uşşâki  sultandır ol kim  bize

Hazmi gel ifşâ-yı râz et  aşikâne kıl salâ
Feyz-i sâfi neş-e bâhş-i sırr-ı Yezdandır bize 

Hazmi TURA