NEDİR DEDİLER

NEDİR DEDİLER
 
Ziyaretin nedir? dediler.       
Tafsilde aramaktır, dedim.                                                                 
                                                                      
Mekke’n nedir? dediler.        
Zâtî tecellimin şerhidir, dedim.                                                                                                            
                                                                                                             
Harem’in nedir? dediler.       
Zâtımın şerhidir, dedim.
                                                                                                  
Zem zem’in nedir? dediler.  
Bâtıni pınarımdır, dedim.
                                                                                                                  
Tavaf yerin nedir? dediler.  
Ef’âl âlemimdir, dedim.
                                                                                                          
Direklerin nedir? dediler.
Sıfat, Esmâ, Ef’âl tecellilerimdir, dedim.                                                                                                          
                                                                                                               
Birinci sıra direklerin nedir? dediler. 
104 kitap, 99 esmâ tecellilerimdir, dedim.
 
Arka direklerin nedir? dediler.
Esmâ tecellilerimin tafsilidir, dedim.
                                              
İkinci katın nedir? dediler.    
Sıfat tecellilerimin tafsilidir, dedim.
           
Terasın nedir? dediler. 
Ulûhiyyet tecellilerin tafsilidir, dedim.
 
Kâ’ben nedir? dediler.          
Zâtî tecellimin cem-i’dir, dedim.      
 
Tavaf nedir? dediler.             
Zâtıma gelen yoldur, dedim. 
 
Birinci dönüşüm nedir? dediler.
Hayat sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
           
İkinci dönüşüm nedir? dediler.   
İlim sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
                       
Üçüncü dönüşüm nedir? dediler.
İrade sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
           
Dördüncü dönüşüm nedir? dediler.
Kudret sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
                                                                                   
Beşinci dönüşüm nedir? dediler.
Kelâm sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
           
Altıncı dönüşüm nedir? dediler. 
Semi sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
             
Yedinci dönüşüm nedir? dediler.
Basar sıfatımın kazanılmasıdır, dedim.
           
Hacer’ül Esved  nedir? dediler.  
Zâtımdan ef’âl âlemine bakan gözümdür, dedim
                  
İlk selâmın nedir? dediler.    
Hakikatime giriştir, dedim.
 
İkinci selâmın nedir? dediler.
Mârifetime giriştir, Zâtımı selâmlamaktır, dedim.
           
Siyah çizgi nedir? dediler.    
Gidiş, sıratullahtır, dedim.
           
Birinci köşen “Rükn-ü Iraki” nedir? dediler.
Umumi şeriatımdır, dedim.
                                                                                         
İkinci köşen “Rükn-ü Şami” nedir? dediler.
Gerçek tarîkatımdır, dedim.
                                                                                                
Üçüncü köşen “Rükn-ü Yemâni” nedir? dediler.  
Gerçek hakikatimdir, dedim.
                                                                          
Dördüncü köşen “Rükn-ü hacer’ül Esved” nedir?  dediler.  
Gerçek mârifetimdir, dedim.
    
Altın oluğun nedir? dediler.  
Rahmetimin şeriat ve tarîkat ehline aktığı yerdir, dedim.
                                                               
Tavaf niçin soldan döner? dediler.   
Sağ akl-ı kül’üm’dür, herşeyi ihata eder, dedim.
                       
Ya örtün nedir? dediler.        
 Ahadiyyetimin gizlenmesidir, dedim.
           
Ya kapın nedir? dediler.       
Zâtımın girişidir, dedim.
 
Ya içinde ne vardır? dediler.  
Üç direk, ilmel, aynel, hakkal yakıyndır, dedim.
                    
Hicr’in nedir? dediler.           
Zâtımın açık yanıdır, dedim.
 
Hatimin nedir? dediler.         
Şeriat, tarîkat mertebesinde sınırımdır, dedim.
           
Makam-ı İbrâhîm’in nedir? dediler.
Dostluk (hullet) mertebemdir, dedim
                       
Enin niye onbir metre? dediler. 
Biri sen biri de benim, dedim.
 
Boyun niye oniki metre? Dediler.
Zâtıma gelen mertebelerimdir, dedim.
           
Yüksekliğin niye onüç metre?  dediler.        
Rasûlümün şifresidir, dedim.
                                                                                             
Çocuk sesleri niye? dediler.
İsmail’in o günden yankısıdır, dedim.
              
Mültezem’in nedir? dediler.
Kapının yanıdır, bekleme yeridir, dedim.
              
Dokuz minaren nedir? dediler. 
Dördü : Şeriat, tarîkat, hakikat, mârifet,
Beşi : Hazerat-ı Hamsedir, dedim
                                 
İki şerefelerin nedir? dediler.  
Zahir ve bâtın davetimdir, dedim.
 
Dış kapıların nedir? dediler.
Ulül el bab’larımın giriş yerleridir, dedim.
               
Say’ın nedir? dediler.
Zâtıma gelen yoldur, zaman tünelidir, dostu aramaktır, dedim.
           
Safa’n nedir? dediler.           
Akl-ı küllün zuhurudur, dedim.
 
Merve’n nedir? dediler.        
Nefs-i küllün zuhurudur, dedim.
 
Birinci gidiş nedir? dediler.
Akl-ı külden nefs-i külle nüzûldür, (iniştir) dedim.
                      
Geriye dönüş nedir? dediler.            
Nefs-i külden akl-ı külle urucdur (çıkıştır) dedim.
                                                                  
Üçüncü yürüyüş nedir? dediler.
İbrahimiyet tevhidime ulaşmaktır, dedim.
                                                                          
Dördüncü yürüyüş nedir? dediler.      
Mûseviyet tenzihime ulaşmaktır, dedim.             
                                                                             
Beşinci yürüyüş nedir? dediler.  
İseviyet teşbihime ulaşmaktır, dedim.
           
Altıncı yürüyüş nedir? dediler.         
Habibimin gerçek tevhidine ulaşmaktır, dedim.
                                                                             
Yedinci yürüyüş nedir? dediler.       
Zâtımla, halkımın arasına girmektir, dedim.
                                                                               
Saç kesmek nedir? dediler.    
Beşeri fiillerimi kesmektir, dedim.
 
İhram nedir? dediler.            
İnsândaki örtümdür, dedim.
 
Neden beyazdır? dediler.      
Renksiz olmak içindir, dedim.
 
Rıda’n nedir? dediler.           
Azametimdir, dedim.
 
İzar’ın nedir? dediler.   
Kibriyamdır, dedim
 
İhramdan çıkmak nedir? dediler.                  
Renklere boyanmak içindir, dedim.       
                                                                                               
Omuz açmak nedir? dediler.             
Kudretimi göstermektir, dedim.         
                                                                                              
Hervele yapmak nedir? dediler.        
zametimi göstermektir,  dedim.
                                                                                                
Hacc’ın nedir? dediler.         
Hakikatimde cemâlimi seyrdir, dedim.
                                                                                     
Umren nedir? dediler.           
Hakikat-i Muhammedi’de habibimi seyrdir, dedim.
           
Vedan nedir? dediler.           
İzafidir, birlikte olanın vedası olmaz, dedim.
           
Bunları soran kim? dediler.               
Soran da söyleyen de benim, dedim.
                                                                                  
Peki tavaf edenler kim? dediler.       
Hepsi sûretlerimdir, dedim.
 
Kapıların niye doksanbeş? dediler.     
Biri “star” (yıldız) kapısıdır, diğerlerinin toplamı onüç eder,
o da habibimin şifresidir,  ondan habersiz girilmez, dedim.
             
                                29/10/1999 Cuma, Mekke-Kâ’be
                                                Terzi Baba
 
Terzi Baba 2010 Umre Dosyası
Necdet Ardıç Tasavvuf Serisi (33)