MUSTAFA HİLMİ SÂFÎ EFENDİ

          Mustafa Hilmî-i Sâfî Efendi hakkında en geniş bilgiyi, müridi Hüseyin Vassâf‟ın Sefîne-i Evliyâ‟sında bulmaktayız. Vassâf burada, şeyhinin ârifâne hallerini anlatmak üzere Ahvâl-i Sâfiye adlı bir eser yazmayı istediğinden bahseder. Ancak buna imkan bulamadığı anlaşılmaktadır. Bir diğer önemli bilgi kaynağımız ise Mustafa Hilmî-i Sâfî Efendi‟nin Meşîhat-ı islâmiyye Sicill-i Ahvâl Dairesine verdiği 27 Mayıs 1335 tarihli hâl tercümesidir.

“Aşk“ın manası nedir?”

“Risale-i Gavsiye” de Abdülkâdir Geylâni kaddese’llâhü sırrahu’l-aziz Hazretleri buyurdu ki;

“Ya Rabbi! “Aşk“ın manası nedir?”

“Ya Gavs! Âşık ol bana. Âşık benim, maşuk benim, aşk benim! Kalbini benden başkasından çevir ve boşalt.

“Ya Gavs-ı Â’zâm! Aşkın zahirîne arif olursan, aşktan da fena bulmalısın! Zira aşk hicaptır, âşık ile maşuk arasındaki hicâb.

Meşâyih-i Uşşâkiyyeden Hazmî Efendi Hazretlerinin Vuslatı

 
Tarîk-i Uşşâkiyye meşâyihinden Hazmî Efendi Hazretlerinin Hakk'a yürüyüşünün 55.sene-i devriyesinde, bendegânından Ahmet Mâhir Gedikoğlu Beyefendi'nin "Arapgir Postası" adındaki yerel gazetede, Efendi Hazretlerinin irtihâlinden sonra O'nun hakkında yazdığı bir yazıyı sizlerle paylaşmak istedik...

Pir Şaban-ı Velî Hazretleri

 

Pir Şaban-ı Velî Hazretleri (k.s.), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Gökçeağaç Bucağına bağlı Çakırçayı Köyü'nün Cimdâr Mahallesi'nde dünyaya geldi.Hz. Pir'in doğum tarihi hakkında kesin bilgilerimiz olmamakla birlikte müze kayıtlarında M. 1497 tarihine rastlanmıştır. Ancak bu bilginin yanındaki notta bu tarihin kesin olmadığı ifade edilmiştir. Sefine-i Evliya'da ise doğum tarihinin M. 1499 yılına kaydedilmesi Pir'in 1490'lı yıllarda dünyaya gelmiş olabileceğini gösterir.

ÜMMİ SİNAN

( ? - 1657)
Ümmi Sinan veya gerçek adıyla Yusuf (İbrahim) Antalya�nın Elmalı ilçesinde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hayatı ile ilgili yapılan araştırmalardan bazılarına göre 1563-1567 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum tarihi farklılık arz ettiği gibi gerçek isminin de farklı olduğu ileri sürülmektedir.

Abone ol Piran