ESLEM (SELAM)

ESLEM = 
     Elif, Sin, Lâm, Mim harflerinden oluşmaktadır..
     1+60+30+40= 131
     Ebced hesabıyla da 131 dir. 
     Elif= Ahadiyyet zuhurunun İbrâhimiyyet mertebesine bir bakıma Ef’âl’imize, 
     Sin = İbrâhîmiyyet, Tevhid-i Ef’âl mertebesinde ki İnsan,
     Lâm= Ulûhiyyet mertebesininin, Tevhid-i Ef’âl ve 
    İbrâhîmiyyet mertebesinden zuhururu.
    Mim = İbrâhîmiyyet mertebesindeki Hakikati Muhammedi.  
     ESLEMTü = 
     Elif, Sin, Lâm, Mim, Te.
     1+60+30+40+400= 531
     Burada fazlalık olarak Te harfi vardır.
     Te = Yukarda açılımları verilen eslem de ki harflerin aynı zamanda hakikatleri olan, bir önceki gölge zuhur mahalli idi. Eslem ve Te ile Tevhid mertebeleri ve Harfin alt tarafının bir kayık şeklinde olması ki, Hakikati Muhammedi kayığıdır. Üstünde ki iki nokta zâhir ve bâtın noktalarıdır. Hakk ve Halk ve Ulûhiyyet ve Zuhur mahallerinin bir edilmesidir. Toplamıda Zat ve Hakikatul Ahadiyet’ul Ahmediyyedir.
     531 = Bize 53 – 31 tersten 13 ve 5, 3 ve1 ve 8 ve Toplamda 9 rakamını vermektedir.
     53 = Şifre sayımız “Terzi Baba” ve Ahad olan Ahmed-i vermektedir.
     13 =  Hakikat-i Muhammediye.
     31 = Hakikati-i Muhammedinin Zuhur Mahalli
     1 = Tüm mertebeleri içine alan Ahadiyyet mertebesi ve Elif,
     3 = İlm’el-Ayn’el-Hakk’al Yakin Mertebelerini
     5 = Hazerat-ı Hamse yani Beş Hazret Mertebesini
     8 = İbrahimiyyet, Tevhid-i Ef’âl
     9 = Rububiyyet, Tevhid-i Esmâ
     âlemlerin Rabbine Teslim olmak isteyen İbrâhîmiyyet Mertebesinde ki bir velinin 1 olan Câmi Esmâsı Allah’ın 53 ile zuhur mahalli olan İnsân-ı Kâmile teslim olması ile ancak Rabbul Âlemîn olan Allaha teslim olabilir. Ve kendisine “teslim ol” diyen Rububiyet mertebesine kapı açılabilir anlamı çıkmaktadır.  
     Âyette geçen birinci Selâm İbrâhîmiyyet mertebesinin selâmı ve İkinci selâm ise “Te” harfinin sayısal değeri ile de aynı zamanda üstte ki dört mertebeninde Selâmını vermektedir. Toplam beş hazret mertebesinin Selâm’ıdır diyebiliriz.
     Âyetin sayısal değeri olan 131 ile 7 nefis 5 hazret mertebesi ile 12 ci mertebe olan İnsân-ı Kâmil mertebesinin Bâtın noktasında ki 13 mertebe olan Hakikat’ul Ahadiyyet’ul Ahmediyyenin tüm mertebelere olan Bâtın-i Selâmıdır. 13+1 ile de 14 yapar ki İbrâhîm Sûresi’nin Kûr’ân-ı Kerîm’de ki Sıra sayısıdır. 13 cüz içinde bulunmaktadır. 14 ile ilgili bir ayrıntıyı yazının sonunda bulacağız.
     Bu Âyet’in şeriat mertebesinde ki mânâsı Âyet’in yazılmış şeklidir mertebesine göre doğrudur.   
     Bu Âyet Tarikat mertebesine göre biraz daha duygusal bir yaklaşımla teslimiyetin mertebesi artar ve daha bir muhabbetli bir hal alır. Bir bakıma Şeyhe olan teslimiyyet şeklinde zuhur eder. Bu Âyet Hakikat mertebesinde ise Âlemlerin Rabbine teslim olmaktır.   
     İbrâhimiyyet Mertebesinde ki bir velinin 1 olan Câmi Esmâsı Allah’ın 53 ile ve 5 Hazret mertebesini tamam etmiş zuhur mahalli olan İnsân-ı Kâmile teslim olması ile mümkündür diyebiliriz.
     Bu Âyet Marifet mertebesinde ise bu hakikatin talipli gönüllere aktarılması olarak düşünülebilir.
     Buradan da şunu düşünebiliriz. Nefis mertebelerini ikmâl edip eğitimi tamamlandı diye düşünen birçok mektep, Ya Nefs-i Safiye dairesi veya Tevhid-i Ef’âl dairesi içerisinde kalmaktadır. Herkes kendi yolunu daha iyi bilir.
     Şifre sayımız olan (53) Necdet ismi Necat’tan gelen bir isimdir. 
     Necat; ise kurtuluşa erdirme, halâs olma ve selâmete erdirmedir.
     131, de ki, Selâm Âyette geçen Eslem ile yani, Rabbul Âlemîne Teslim olunacak Hakiki Mahalli 531 sayısını bulmuş idik.  Bu da kısaca (53-1) bir olan (53) tür. Ve aynı zamanda Terzi Baba’mın bilindiği gibi sayı değeridir.
     Necat ismi;
     Nun, Cim, Elif ve Te harflerinde oluşur. 
     50+3+1+40 = 454 Aynı zamanda sayısal toplamda 13 tür. Nun ve Cim de (53) tür. 531-454 = 77 = 14 sayısı yani İbrâhîm Sûresi’nin Kûr’ân-ı Kerîm'deki sıra sayısını vermektedir. Ayrıca (14) bütün mertebelerde câri olan Nûr-u Muhammedî’dir.
     Açıkça gözükmektedir ki; bu mertebeyi ve diğer mertebeleri aşmak için Necat’ın elini tutup Âlemlerin Rabbine Teslim oldum demek lâzımdır.
     El-Fakir M….. C…….. 
     (28-05-2011)
-------------------