Ağustos 2015

SEYYİD AHMED EL-RUFAİ

SEYYİD AHMED EL-RUFAİ HAZRETLERİNİN KEMALATI

EBU’L -HASAN EL HARAKANÎ HAZRETLERİ’NİN MÜRŞİDLERİ VE DOSTLARI

Dr. M. Nur MERTKANLI

Tarihi vak’a ve şahısların tahlili söz

konusu olduğunda bazı sınırlılıkların

mevcudiyetini önceden kabul

etmek gerekir. Bilgi, önce mevcut

kaynaklar ile sınırlıdır ve fakat bunlara

her an yenileri eklenebilir ve

bilginin mahiyeti değişebilir. İkinci

sınırlılık, nakledicinin şahit olduğu

olayın muhataplarının bilginin kademeleşmesine

olan etkisidir. Yani

söz o olay üzerine o şahsa mahsusen

söylemiş olabilir. Üçüncü sınır

ise bizzat olayın merkezi olan kişinin

HOCA BAHAEDDİN NAKŞİBEND

 Hicrî 718 senesi Muharrem ayında dünyaya geldiler. Azizan lâkabiyle meşhur Hoca Ali Ramitenî Hazretlerinin vefatı 721 ta­rihinde olduğuna göre demek ki onun devrinde vücuda geldiler. Doğdukları ve defnedildikleri yer «Kasr-ı Ârifan» isimli köy.. Ariflerin sarayı mânasına «Kasr-ı Ârifan» adını taşıyan köy Buhara'ya l fersah mesafede..
Çocukluğundan beri, Allah Resûl'ünün maddî ve manevî ne­sebine bağlı bulunmak nuru, çehrelerinde güneş ışıltısı..
Valideleri anlatıyor :

EMİR SULTAN (K.S) HAYATI ve MENKIBELERİ

Bizim tarihimizde İslam�ın yayılması konusunda yaşayış ve sohbetleri ile, kılıçtan daha ziyade etkili olmuş, insanların gönülden İslam�a bağlanmasına, guruplar halinde İslam�a girmesine, çağ açıp çağ kapayan sultanların yetişmesine, tarihin akışının deiştirilmesine ve asırlarca insanlara Ruhaniyetleriyle yön verdiğine inanılan büyük insanlar ve veliler vardır.

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628)

GÖNÜLLER SULTANI, CELVETÎ PİRİ Aziz Mahmud-ı Hüdâî(Üsküdârî) Kaddesallahu Sırrahulaziz
Cihan Pâdişâhlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat Sultanı 

 

HOCA AHMED YESEVİ

İBRAHİM HAKKI ERZURUMÎ

703 (H.1115) senesinde Erzurum'un Hasankale kasabasında doğdu.Anadolu'da yaşayan büyük veli ve âlimlerdendir. Babası Osman Efendi de velî bir zâttı. İbrâhim Hakkı İbrâhim Hakkı hazretleri kendisini kısaca şöyle anlatmaktadır:
"Hicrî bin yüz on beş tarihinde bir bahar günü, İbrâhim Hakkı, Hasankale kasabasında doğdu. Bin yüz kırk senesine kadar ilim öğrenmek için çalıştı. Ârif olup dünyâyı unutarak, Allah'ın aşkıyla yanıp kavruldu. İşini, gücünü, malını, mülkünü her şeyini bırakarak cenâb-ı Hakka yöneldi."

HALLÂC - I MANSÛR

Hallac-ı Mansur [K.S.]'un dâra çekilmesini tasvir eden bir minyatur.

Fenai Ali Efendi

( ? - 1745)
Celvetiyye'nin Selâmiyye kolunun Fenâiyye dalının pîri olan Kütahyalı Fenâî Ali Efendi, Selâmi Ali Efendinin halîfesidir.
Selâmî Ali Efendi'den ilim ve irfân tahsîl ederek icâzet ve hilâfet aldıktan sonra Manisa'ya gönderilmiş.
Manisa'da yaptırdığı dergâhta uzun yıllar ilim ve irfân neşreden Fenâî Ali Efendi, mürşid-i azîzi Selâmî Ali Efendi Hakk'a yürüyünce İslâmbol'a gelerek, Selâmî Ali Efendi'nin Selâmsızdaki Selâmiye Dergâhında posta oturmuş.

Pîr-i Sâni İsmail Rumi el-Kadiri

Osmanlılar zamanında yetişen velîlerden. Zamânındaki, Kâdiriyye yolu büyüklerindendir. İsmi İsmâil olup, Rûmî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası, Çoban Ali isminde bir kimsedir. Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Bansa köyünde dünyâya geldi. Doğum târihi bilinmemektedir. 1631 (H.1041) senesinde İstanbul’da vefât etti.
İlk tahsilini Tosya’da gören İsmâil Rûmî, aklî ve naklî ilimleri öğrendi. Tasavvuf yoluna yönelip Halvetiyye yolu mensublarından Şeyh Ahmed Efendiden feyz aldı. Bu yolda ilerledikten sonra Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin mânevî dâveti üzerine Bağdat’a gitti.

Sayfalar